Samarbeid på vestlandet

SAMARBEID I SOGN: Det nystarta selskapet Visit Sognefjord skal gi vekst til reiselivsnæringa langs Sognefjorden, som her i Flåmsdalen. Foto: Flåmsbrygga

Reiseliv

Samarbeid på Vestlandet

I vår trakk regjeringa fram Vestlandet som eit førebilete for den nasjonale reiselivsstrategien. Nøkkelordet for den nye strategien er samarbeid. Regjeringa ønskjer landsdelsselskap som skal koordinere satsinga og færre lokale destinasjonsselskap. På Vestlandet har ein hatt eit slikt landsdelsselskap sidan 1993, Fjord Norway, som jobbar med koordinering av næringa i regionen og med å trekkje turistar til heile regionen. Fjord Norway er reisemålsselskap for dei fire vestlandsfylka og er ansvarleg for å koordinere det internasjonale marknadsarbeidet. – Slår ein seg saman får ein mykje meir kraft, og dermed betre utteljing, seier administrerande direktør i Fjord Norway, Kristian Jørgensen. – Våre strategiar for næringa for 2013 er for det første å satse på nærmarknader, det vil seie Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, og sjølvsagt Norge. Dessutan jobbar vi med ein stor og langsiktig plan for BRIC-marknadene: Brasil, Russland, India og Kina. Det er marknader som er i kraftig vekst.

Nytt reisemålsselskap i Sogn
I Sogn har alle dei ni kommunane gått saman med næringslivet om å marknadsføre og koordinere reiselivet i regionen. Det nye selskapet, «Visit Sognefjord AS», blei etablert rundt årsskiftet og skal vere i drift frå 1. april 2013. Hovudmålet er å auke lønsemda blant reiselivsverksemdene i regionen, mellom anna ved å jobbe for vekst i talet på gjestedøger. Det konkrete målet er å auke talet på gjestedøger med 60 000 frå 630 000 til 690 000. Veksten skal kome heile året, men vere størst i skulder- og vintersesongen.

Tilbake til hovudartikkel