Næringsbarometeret for Sogn og fjordane mai 2015

  • Samla vurdering
    Låg kronekurs kan gi opptur for eksport og reiseliv. Optimismen blant desse verksemdene er det store lyspunktet i årets mai-barometer.

Bakgrunn

  • Arbeidsmarknaden
    Så langt i år er det små endringar på arbeidsmarknaden i Sogn og Fjordane. Fylket har få oljeretta verksemder og vi er i liten grad råka av dei same problema som nabofylka. 
  • Norsk og internasjonal økonomi
    Oljenæringa har gitt Norge ein historisk økonomisk opptur. Dei negative ringverknadane blir store når vekstimpulsane frå oljenæringa tørkar opp.