Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane januar 2015

  • Samla vurdering
    Forventingane i fylket held fram med å falle. Men biletet er ikkje heilt eintydig: svakare kronekurs gir lysare utsikter for eksport og reiseliv.

Bakgrunn

  • Norsk og internasjonal økonomi
    Norsk økonomi går mot ein klar, men kortvarig konjunkturnedgang. SSB spår ein vekst på berre 1 prosent i 2015.
  • Arbeidsmarknaden
    I 2014 har gjennomsnittleg arbeidsløyse i Sogn og Fjordane vore uendra samanlikna med 2013. Også i 2015 trur NAV at arbeidsløysa vil halde seg uendra.