Næringsbarometeret for Hordaland mai 2013

 • Samla vurdering
  Medan lågkonjunkturen i Europa held fram, synes næringslivet i Hordaland å vere upåverka. Aktiviteten veks trass den låge arbeidsløysa. 
 • Kompetansemangelen
  – Skal eg ha ein strukturingeniør i dag, er ein annonse i BT bortkasta, seier Bjørn Fjeld, dagleg leiar i miljøteknologiselskapet OWEC Tower. – Vi må langt nedover i Europa for å finne folk, og det kostar. 

Bakgrunn

 • Regionalt utsyn
  Sei Voss og folk tenkjer ski, jazz og ekstremsport. Gjennom målretta arbeid har kommunen lukkast i å skape si eiga merkevare.
 • Arbeidsmarknaden
  Med høg aktivitet i olje- og gassektoren, har arbeidsløysa falle for kvart år i fylket. Men no ser arbeidsmarknaden ut til å stabilisere seg.
 • Norsk og internasjonal økonomi
  Håpet om at krisa ville snu i 2013 er borte: Europa har ikkje nådd botnen. For norsk økonomi betyr det nok eit år med svake vekstimpulsar frå våre viktigaste eksportmarknader.
 • Petroleumsnæringa
  Oljeindustrien lokkar med høge løner, og leverandørindustrien på Vestlandet følgjer etter. Men lønsfesten har sin pris. No forsvinn kontraktar ut av landet. 
 • Rekrutteringskanalar
  På NAV sine jobbmesser i Bergen får verksemdene møte fleire tusen arbeidslystne i året. Slikt kan det fort bli tilsetjingar av.