Næringsbarometeret for Hordaland mai 2012

 • Samla vurdering
  Arbeidsløysa fell og aktiviteten i oljenæringa er historisk høg. Likevel ser verksemdene i Hordaland mindre lyst på framtida i dag enn dei gjorde for eitt år sidan. Særleg eksportverksendene er uroa. 
 • Eksport
  Prisane fell. Forventingane fell. Det er ikkje berre lett å driva tradisjonell eksport i urolege tider. Men for den petroleumsretta eksporten er utsiktene heilt annleis. Todelinga i eksportnæringa i Hordaland blir stadig tydelegare.  

Bakgrunn

 • Norsk og internasjonal økonomi
  Moderat vekst i samla produksjon og etterspurnad kjenneteiknar norsk økonomi for tida. Investeringa aukar og arbeidsstokken veks med høg innvandring.
 • Arbeidsmarknaden
  Arbeidsløysa i Hordaland er så langt i år redusert med 14.6 prosent og talet på tilmeldte stillingar har gått ned med 5 prosent.  Det er fortsatt høg etterspurnad etter fagarbeidarar og ingeniørar og kompetansegapet er ei viktig utfordring.  
 • Utsikter for 2012
  Skilnadene aukar i økonomien i Hordaland. Det er gode tider for verksemder knytt til olje- og gassnæringa. Men i andre næringar er utsiktene mindre lyse enn for eit år sidan. Det er tydeleg at vi er på veg mot ein todelt økonomi. 
 • Arbeidskraft og rekruttering
  Europa er hardt råka av arbeidsløyse, og få vågar å lite på at krisa i verdsøkonomien er over. Men i Hordaland ropar arbeidsmarknaden etter kompetent arbeidskraft. 
 • Arbeidsinnvandring
  Bruk av utanlandsk arbeidskraft får hjula til å gå rundt i næringslivet i Hordaland. Av dei verksemdene som skal rekruttere nye medarbeidarar i år, vil 20 prosent gjere det i utlandet.  
 • Lærlingar
  I fjor fekk 2034 av totalt 2199 søkjarar tilbod om lærlingplass i Hordaland.  Behovet for lærlingplassar vil truleg berre auke framover. 
 • Regionalt utsyn
  Når oppdraga frå Statoil tørkar opp, hjelper ikkje lovnader om månelanding. For mange av verksemdene i Mongstad-området er omstilling løysinga.