Næringsbarometeret for Hordaland januar 2013

 • Samla vurdering
  Eit økonomisk turbulent år har sett sine spor òg i Hordaland. Eksporten er redusert og investeringsviljen nærast fråverande. Men optimistane er framleis i fleirtal i fylket.  
 • Eksport
  Konkurransen aukar, og eksporten til Europa går ned. Krisetider til tross, eksportnæringa i fylket er framleis grunnleggjande optimistisk.

Bakgrunn

 • Arbeidsmarknaden
  Ved utgangen av desember 2012 var 4 967 personar heilt utan arbeid i Hordaland. Det utgjer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. 
 • Norsk og internasjonal økonomi
  2012 har vore eit turbulent år for den globale økonomien. Det skapar uvisse om utviklinga i 2013. 
 • Regionalt utsyn
  Sunnhordland er den minst optimistiske regionen i Hordaland. I maritim og marin sektor går det for fullt, men på andre område er ikkje regionen framtidsretta nok.

Bransjar

 • Byggjenæring og eigedomsmarknad
  Behovet er stort både for bustader og næringsbygg i Hordaland. Men investeringsviljen er dalande, og næringa nøler med å tilsetje nye folk. 
 • Varehandel og personleg tenesteyting
  Handelsstanden i Hordaland har lågare forventingar enn under finanskrisa i 2009. – Ingen grunn til uro, meiner Thomas Angell i hovudorganisasjonen Virke.
 • Finansiell og forretningsmessig tenesteyting
  Krisa i Europa gav optimismen ein knekk i mai. Men no aukar trua på framtida hos næringa i Hordaland.
 • Fiskeri og havbruk
  Om lag som i fjor eller noko betre. Det er kva fiskeri- og havbruksnæringa ventar seg for 2013. Verksemdene er likevel lite lystne på å investere. 
 • Industri
  Den oljerelaterte industrien lever glade dagar. Men skilnadene til verda utanfor er mindre enn ein skulle tru. Også tradisjonelle industriverksemder gjer det godt og tek grep for å tryggje framtida.
 • Kultur, reiseliv og oppleving
  Turistar frå eurosona svikta Noreg i 2012. Men cruisenæringa lir ikkje under krisa – dei bur seg på nok eit rekordår.
 • Landbruk
  Alle vil ha frukt frå Hardanger. No tar fruktbøndene grep for å mette marknaden. Dei er blant mange gardbrukarar i Hordaland som går nye vegar for å bli meir effektive. 
 • Offentleg fortvaltning og tenesteyting
  Hordaland har ingen stor offentleg sektor. Men dei siste ti åra har fleire statlege arbeidsplassar flytta vestover. Dei ser ingen ulemper med å liggje langt frå Oslo.
 • Petroleumsnæringa
  Store olje- og gassfunn på norsk sokkel gir leverandørindustrien i Hordaland god tru på framtida. No må leitinga auke og nye område opnast, meiner næringa. 
 • Transport og engros
  Transportbransjen har ikkje mista trua på auka lønsemd. Men i ei næring prega av låg inntening og sterk konkurranse, vågar ingen å investere.